Spolek rodičů a přátel školy

Předsedkyně
Mgr. Miluše Schwingerová
e-mail: mschwingerova@mupt.cz

Stanovy

1. Název a sídlo

Název: Spolek rodičů a přátel školy Střední školy polytechnické, Nerudova 59, 370 04 České Budějovice (dále jen spolek)

Sídlo: Nerudova 59, 370 04 České Budějovice

2. Charakter spolku

Spolek je dobrovolné občanské sdružení, sdružující zástupce žáků a občanů se zájmem o výchovu dětí, mládeže a práci školy.

3. Základní programové cíle SRPŠ jsou:

 • seznamovat rodiče a širokou veřejnost s činností školy jako vzdělávací instituce
 • seznamovat s úlohou rodičů při naplňování programu školy
 • přispívat škole dobrovolnou pomocí svých členů, materiálními a finančními prostředky při zajišťování činnosti školy a zlepšování prostředí školy
 • předkládat podněty a doporučení k činnosti školy v oblasti volnočasových aktivit studentů
 • aktivně se podílet na činnosti orgánů samosprávy v oblasti spolupráce se školou
 • spolupracovat s ostatními organizacemi i institucemi v obci i mimo ní v oblasti školství

4. Orgány spolku jsou:

a) předseda

b) výbor

c) rada rodičů

5. Rada rodičů

Nejvyšším orgánem spolku je Rada rodičů. Schůzi Rady rodičů svolává předseda spolku nejméně jednou ročně. Předseda spolku je povinen svolat členskou schůzi i mimo stanovený termín, pokud o to požádá písemnou či ústní formou nejméně 1/3 členů SRPŠ. Z členské schůze se pořizuje zápis, jehož přílohou je prezenční listina přítomných, vyúčtování minulého školního roku a seznam zvolených členů.

Rada rodičů rozhoduje prostým hlasováním o:

 • členech výboru spolku
 • výši členského příspěvku na školní rok
 • dalších záležitostech týkajících se činnosti spolku

Členská schůze volí výbor spolku na období 1 roku.

6. Výbor

a) Rada rodičů volí ze svých členů výbor spolku jako operativní orgán spolku. V čele výboru spolku je předseda spolku.

b) Výbor spolku je tříčlenný (3) ve složení předseda, hospodář a revizní člen. Návrh na člena výboru může předložit kterýkoliv člen spolku. Výbor spolku se schází nejméně 3x ročně. Schůzi svolává podle potřeby předseda SRPŠ nebo jím pověřený člen výboru. Schůze výboru se může zúčastnit každý člen SRPŠ, projeví-li o to zájem.

7. Předseda

a) Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech záležitostech, zejména je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem. Za spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen spolku.

b) Předsedu spolu volí Rada rodičů na dobu neurčitou. Předseda se funkce ujímá v den následující po dni volby. Předseda je zvolen, pokud pro něj hlasovala nejméně 1/3 přítomných členů.

c) Předseda je povinen:

 • Svolávat zasedání rady rodičů
 • Předkládat Radě rodičů 1x ročně ke schválení zprávu o činnosti spolku za předcházející rok, včetně zprávy o hospodaření
 • Předkládat 1x ročně Radě rodičů ke schválení rozpočet na další období.

8. Práva a povinnosti

Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku může být každý občan ČR starší 18 let, pokud souhlasí se stanovami a programem spolku a zaplatí členský příspěvek.

Práva členů spolku:

 • Účastnit se schůzí Rady rodičů a schůzí výboru spolku
 • Volit do výboru spolku a být volen.
 • Předkládat návrhy a připomínky k činnosti spolku, návrhy na úpravu stanov
 • Vyjadřovat se ke zprávám o činnosti, návrhu rozpočtu a jiným materiálům, týkajícím se činnosti spolku.

Povinnosti členů spolku:

 • Dodržovat stanovy spolku
 • Spolupracovat při realizaci cílů spolku
 • Platit ve stanovené výši členské příspěvky
 • Plnit odsouhlasené postupy a rozhodnutí
 • Zdržet se jakékoliv jednání, jímž by byla poškozena pověst a dobré jméno organizace nebo uvádět na veřejnosti důvěrné informace

Členství ve spolku zaniká:

 • Doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi.
 • Zánikem spolku
 • Neuhrazením členského příspěvku

9. Hospodaření spolku

Spolek hospodaří s hmotným majetkem.

Příjmy spolky tvoří:

 • Členské příspěvky
 • Dary

Příjmy spolku jsou evidovány v pokladní knize a podloženy příjmovými doklady a účtenkami. Výdaje spolku jsou určeny zejména pro materiální a finanční pomoc škole. Návrh finančního hospodaření se vypracovává na školní rok. Na členské schůzi předkládá pokladník vyúčtování předcházejícího školního roku.

10. Změna stanov a zánik spolku

Změnu stanov schvaluje rada rodičů. Změna stanov je platná pouze tehdy, pokud se pro ni vysloví nadpoloviční většina přítomných členů spolku.

O zániku spolku rozhoduje Rada rodičů absolutní většinou hlasů všech svých členů.

V případě zániku volí členská schůze pětičlennou likvidační komisi, která rozhodne o použití majetku, který zůstane po provedení likvidace. Tento majetek smí být předán pouze jiné právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům SRPŠ a jež se zabývá neziskovou činností.