Maturitní nástavbový obor Podnikání (64-41-L/51)

Obor je určen pro žáky s výučním listem v tříletém učebním oboru středních odborných učilišť.

Profilovými předměty jsou ekonomika, účetnictví, písemná a elektronická komunikace a právo.

Nástavbový studijní obor je dvouletý, denní. Studium je zakončeno vykonáním maturitní zkoušky a žák získá úplné střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Absolvent je připraven vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti. Získané znalosti a dovednosti uplatní při řízení vlastní firmy především v profesní oblasti, pro kterou se připravoval v předcházející přípravě v konkrétním učebním oboru.

Letáček k oboru