Školská rada

Volby do školské rady na volební období od 30. 5. 2023 do 29. 5. 2026

Oznámení k výsledkům voleb školské rady

Výsledky voleb do ŠR za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky

Výsledky voleb do ŠR za pedagogické pracovníky

Oznámení k volbám do ŠR, listina kandidátů

Školská rada

Vážení rodiče, žáci, pedagogičtí pracovníci a přátelé školy,

podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 167 odst. 1 se zřizuje školská rada při základních, středních a vyšších odborných školách.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydává její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci, třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Funkční období členů školské rady je tři roky.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy.

Činnost školské rady:

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, stipendijní řád, navrhuje jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.,
i) podává návrh na odvolání ředitele,
j) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

Rada Jihočeského kraje dne 4. 5. 2017 usnesením č. 455/2017/RK-14 vzala na vědomí výsledky do dvou třetin školské rady při Střední škole polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59 a v souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), jmenovala zbývající třetinu členů školské rady za zřizovatele ke dni 30. 5. 2017.
Stanovený počet členů školské rady: 3

Složení školské rady ke dni 30. 5. 2020:

  • za pedagogické pracovníky školy:

Mgr. Luboš Jírovec

  • za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky:

Dana Lebedová

  • za zřizovatele školy byl výše uvedeným usnesením Rady Jihočeského kraje jmenován:

Mgr. Jiří Žižka