Ochrana oznamovatele

Postup podávání oznámení

(1) Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59 lze podat oznámení ústně nebo písemně.

(2) Oznámení lze podat následujícími způsoby:

  • b) písemně v listinné podobě na adrese Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59, 370 04 s označením obálky „NEOTVÍRAT – oznámení whistleblowing, pouze k rukám příslušné osoby“,
  • c) ústně v budově 1. patro, sekretariát, č. dveří 112 o podaném oznámení bude se souhlasem oznamovatele sepsán písemný záznam zachycující podstatu ústního oznámení a k tomuto záznamu bude přiloženo souhlasné vyjádření oznamovatele,
  • d) telefonicky na linkách uvedených u příslušných osob; telefonický hovor může být se souhlasem oznamovatele nahráván, popř. bude se souhlasem oznamovatele sepsán písemný záznam a k tomuto záznamu bude přiloženo souhlasné vyjádření oznamovatele.

(3) Příslušná osoba je povinna přijmout oznámení osobně v přiměřené lhůtě, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.

(4) O přijetí oznámení je příslušná osoba povinná do 7 dnů ode dne jeho přijetí písemně vyrozumět oznamovatele s výjimkou, kdy oznamovatel výslovně požádal, že na vyrozumění netrvá, nebo že by písemným vyrozuměním došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.

(5) V případě, že se nebude jednat svým obsahem o oznámení podle zákona, příslušná osoba bez zbytečného odkladu o tom oznamovatele písemně vyrozumí.

(6) Příslušná osoba posoudí důvodnost oznámení a písemně vyrozumí oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. Lhůtu lze prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát, a to v případech skutkově nebo právně složitých. O prodloužení lhůty a důvodech jejího prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele vyrozumět písemně vždy před jejím uplynutím.

(7) Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba navrhne řediteli Střední školy polytechnické opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. O přijatém opatření příslušná osoba neprodleně písemně vyrozumí oznamovatele.

(8) Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele.