Přijímací řízení

Výsledkové listiny 4. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Kód oboru Obor Všichni uchazeči Přijatí uchazeči
36-45-M/01 Technická zařízení budov Výsledková listina Výsledková listina
36-66-H/01 Montér suchých staveb Výsledková listina Výsledková listina
Kritéria 4. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení a Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení a rozhodnutí ředitele školy pro školní rok 2020/2021

Kritéria 4. kola přijímacího řízení pro šk. rok 2020/2021

Výsledkové listiny 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 (22.7.2020)

Kód oboru Obor Všichni uchazeči Přijatí uchazeči
36-52-H/01 Instalatér Výsledková listina Výsledková listina

Kritéria 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení a Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení a rozhodnutí ředitele školy pro školní rok 2020/2021

Kritéria 3. kola přijímacího řízení pro šk. rok 2020/2021

Výsledkové listiny 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 (2.7.2020)

Kód oboru Obor Všichni uchazeči Přijatí uchazeči
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (Finanční služby) Výsledková listina Výsledková listina
36-45-M/01 Technická zařízení budov Výsledková listina Výsledková listina
36-66-H/01 Montér suchých staveb Výsledková listina Výsledková listina
33-56-H/01 Truhlář Výsledková listina Výsledková listina

Kritéria 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

ZÁPISOVÉ LÍSTKY – termín odevzdání u maturitních oborů Termín odevzdání Zápisových lístků přijatých uchazečů ve 2. kole přijímacího řízení je nejpozději do 10. července 2020.

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení a Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení a rozhodnutí ředitele školy pro školní rok 2020/2021

Kritéria 2. kola přijímacího řízení pro šk. rok 2020/2021

Výsledková listina 1. kola přijímacího řízení oboru Podnikání – po náhradním termínu JPZ

Kód oboru Obor Všichni uchazeči Přijatí uchazeči
64-41-L/51 Podnikání Výsledková listina Výsledková listina

Výsledkové listiny 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 (16.6.2020)

Maturitní obory

Kód oboru Obor Všichni uchazeči Přijatí uchazeči
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (Finanční služby) Výsledková listina Výsledková listina
36-45-M/01 Technická zařízení budov Výsledková listina Výsledková listina
39-08-M/01 Požární ochrana Výsledková listina Výsledková listina
64-41-L/51 Podnikání Výsledková listina Výsledková listina

Kritéria 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

 

ZÁPISOVÉ LÍSTKY – termín odevzdání u maturitních oborů
V případě, že jste byli přijati na naši školu a vybrali jste si studium na naší škole jednoho z těchto maturitních oborů: Ekonomika a podnikání – Finanční služby; Požární ochrana; Technická zařízení budov, žádáme Vás o předání Zápisového lístku na naši školu, nejpozději do 23. června 2020. Zápisové lístky zasílejte na adresu školy doporučenou poštou: Střední škola polytechnická, Nerudova 59, 370 04 České Budějovice, nebo ho můžete osobně předat na informacích (vrátnici) školy PO – PÁ, v době 7 – 16 hodin. Nástavbový obor Podnikání Zápisové lístky do školy nepředává.

 

Poučení o možnosti podat Žádost o vydání nového rozhodnutí
Proti rozhodnutí o nepřijetí není možné ve školním roce 2019/2020 podat odvolání. Nepřijatí uchazeči, kteří však splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, mají možnost požádat o nové rozhodnutí. Nové rozhodnutí se vydává podle § 101 a 102 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, lze žádost podat řediteli školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole; počátek této lhůty připadá na den následující po dni doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání a lhůta je zachována také tehdy, je-li žádost posledního dne lhůty svěřena držiteli poštovní licence. Nevyhoví-li ředitel žádosti o nové rozhodnutí, usnesením řízení zastaví. Pokud vyhoví žádosti, vydá nové rozhodnutí – rozhodnutí o přijetí. Pokud uchazeč již odevzdal zápisový lístek na jiné škole, může ho po vydání rozhodnutí o přijetí z této školy vzít zpět a uplatnit jej na škole, která mu nové rozhodnutí vydala. Uplatnění zápisového lístku je podmínkou pro nástup do školy. Speciální zákon stanovuje, že ustanovení školského zákona ohledně zápisového lístku se použijí obdobně s výjimkou lhůty pro první odevzdání zápisového lístku. Školský zákon pro případy odevzdání zápisového lístků na základě úspěšného odvolání stanovuje lhůtu 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (§ 60g odstavec 6 a 7 školského zákona). Uchazeč tedy po oznámení nového rozhodnutí o přijetí má lhůtu na odevzdání zápisového lístku na tuto školu 10 pracovních dní od oznámení rozhodnutí.

Žádost o nové rozhodnutí

Pozvánka na jednotnou přijímací zkoušku (JPZ)

Dne 19. 5. 2020 byla odeslána obyčejnou poštou pozvánka na JPZ na maturitní obory: Ekonomika a podnikání – Finanční služby, Požární ochrana, Technická zařízení budov a nástavbové studium oboru Podnikání, těm uchazečům, kteří uvedli naši školu na 1. místo v přihlášce ke studiu.

Termín konání JPZ: 8. 6. 2020

Čas zahájení 1. zkoušky z matematiky je v 8:30 hodin, uchazeč musí být přítomen ve škole již v 8:00 hodin.

Nezapomeňte vzít sebou Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které jsme Vám zaslali dopisem s pozvánkou na JPZ.
Čestné prohlášení

Náhradní termín JPZ stanovilo MŠMT na den úterý 23. června 2020. K náhradnímu termínu JPZ může jít uchazeč, který se do 3 dnů z vážných důvodů omluvil písemně řediteli školy z řádného termínu dne 8. 6. 2020. Za vážné důvody lze v tomto případě považovat např. nemoc, karanténní opatření, nemožnost dostavit se na přijímací zkoušku ze zahraničí a další obtíže spojené s pandemií.

Případné dotazy můžete volat na tel. 778 761 499, paní Janouchovu.

Jednotná přijímací zkouška (JPZ)

Informace pro uchazeče o studium na naší škole k datu 7. 5. 2020

Výsledkové listiny 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Tříleté učební obory

Kód oboru Obor Všichni uchazeči Přijatí uchazeči
36-52-H/01 Instalatér Výsledková listina Výsledková listina
36-56-H/01 Kominík Výsledková listina Výsledková listina
39-41-H/01 Malíř Výsledková listina Výsledková listina
36-66-H/01 Montér suchých staveb Výsledková listina Výsledková listina
23-51-H/01 Strojní mechanik – Zámečník Výsledková listina Výsledková listina
36-64-H/01 Tesař Výsledková listina Výsledková listina
33-56-H/01 Truhlář Výsledková listina Výsledková listina
36-67-H/01 Zedník Výsledková listina Výsledková listina

Kritéria 1. kola přijímacího řízení

Přijímací zkoušky do škol. roku 2020/2021

Informace o přijímacím řízení – jaro 2020

Aktuální informace o přijímacím řízení do nového školní roku 2020/2021

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení a Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení a rozhodnutí ředitele školy pro školní rok 2020/2021

Kritéria 1. kola přijímacího řízení pro šk. rok 2020/2021