Školení KNAUF

Metodické pokyny pro vykonání certifikační zkoušky na montáž konstrukcí Knauf
I. Úvodní ustanovení
Cílem školení a následné certifikace montážních subjektů je zvyšování kvality aplikace konstrukcí Knauf, především průběžným zvyšováním teoretických znalostí i dovedností montážních pracovníků, respektive odpovědných pracovníků realizačních firem. Po úspěšném absolvování závěrečného testu znalostí je vydán Certifikát.
II. Certifikát
Certifikát uděluje výrobce systémů, společnost Knauf, s.r.o. za předpokladu splnění podmínek uvedených v článku III. těchto pokynů s lhůtou platnosti 3 roky pro nečleny resp. 5 let pro členy Cechu Sádrokartonářů. Certifikát obsahuje: název stavebního systému, evidenční číslo, název certifikovaného a veškeré jeho identifikační údaje, jména zodpovědných zástupců, datum certifikační zkoušky, datum ukončení platnosti certifikátu, razítko a podpis výrobce systému, razítko a podpis Cechu sádrokartonářů ČR. Pokud bude montážní subjekt předávat kopie Certifikátu (např. jako doklad pro kolaudační řízení apod.), bude tato kopie opatřena modrým originálem razítka certifikovaného provádějícího subjektu, originálem podpisu zodpovědného zástupce, datem realizace a názvem stavby, pro kterou je doklad vydáván. Účelem tohoto opatření je zajištění věrohodnosti vydávané kopie a snížení pravděpodobnosti jejího zneužití.
III. Podmínky pro udělení certifikátu
Certifikát může být právnické nebo fyzické osobě udělen po úspěšném složení příslušné zkoušky, uhrazení poplatku a doložení řádně vyplněné a podané přihlášky ke zkoušce následujícími doklady: a) kopie živnostenského listu (u právnických osob i výpis z obchodního rejstříku) b) doklad o realizaci minimálně dvou referenčních staveb realizovaných v posledních 3 letech, obsahující tyto údaje: místo stavby, objednatel (investor), stručný popis (rozsah díla provedeného uchazečem, použité konstrukce, termín realizace, fotodokumentace), nebo doporučení regionálního zástupce, který navštěvuje vaše stavby c) čestné prohlášení, že uchazeč umožní vstup zástupci společnosti Knauf, s.r.o., na jím realizované stavby, kde aplikuje systém Knauf d) čestné prohlášení, že certifikovaný zástupce firmy bude odpovědný za správnost aplikace systémů Knauf na jím realizovaných stavbách e) za vykonání certifikační zkoušky zaplatí uchazeč na účet Knauf Praha částku ve výši 2300,- Kč včetně DPH. Fakturu v elektronické podobě pro úhradu poplatku obdrží uchazeč po odeslání řádně vyplněné přihlášky elektronickou poštou. Fakturu v tištěné podobě pro účely zaúčtování obdrží uchazeč při certifikační zkoušce.
V případě nedoložení úplné a správné dokladové části a neuhrazení platby za certifikační zkoušku nemůže být uchazeč o certifikaci ke zkoušce připuštěn. Kvůli včasné přípravě žádá společnost Knauf o úhradu poplatku a dodání příslušných podkladů elektronicky alespoň 14 dnů před termínem konání zkoušky.
IV. Přihláška
Závaznou přihlášku je třeba stáhnout z webových stránek, vyplnit a odeslat na adresu certifikace@knauf.cz. Všechny řádně vyplněné a doložené přihlášky budou výrobcem zaregistrovány. Závaznou přihlášku lze vyplnit přímo na webových stránkách www.knauf.cz, stránky automaticky přihlášku odesílají výrobci systému. Všechny řádně vyplněné a doložené přihlášky budou výrobcem zaregistrovány.
V. Certifikační zkouška
Samotná certifikace se skládá z půldenního školení zakončeného závěrečnou zkouškou ve formě testu. Výrobce přistoupí ke konání certifikační zkoušky, pokud se přihlásí minimálně 5 uchazečů. Od každého subjektu mohou vykonat certifikační zkoušku v rámci jednoho poplatku maximálně 2 zástupci. Tito zástupci potom zodpovídají za aplikaci systému výrobce na stavbách realizovaných příslušným subjektem. Certifikační test se skládá ze 40 otázek z celého obsahu technologického předpisu výrobce systému Knauf. Správně zodpovězená otázka je hodnocena jedním bodem, pro úspěšně složenou zkoušku je třeba dosáhnout min. 85 % bodů. Pokud uchazeč nedosáhne této minimální hranice, je nucen test opakovat v termínu další certifikace. V případě odchodu certifikovaného pracovníku a jeho nahrazení novým pracovníkem u realizačního subjektu je nutno nového odpovědného zástupce podrobit certifikačnímu řízení do 2 měsíců. Pokud se tak nestane, pozbývá certifikát po 2 měsících za těchto okolností platnosti.
VI. Odejmutí certifikátu
V případě zjištění závažných nedostatků při aplikaci systému Knauf a jejich neodstranění či opakování může být montážnímu subjektu certifikát odejmut. O případném odejmutí certifikátu bude výrobce informovat postižený subjekt i příslušné orgány státní správy.
VII. Poplatky a sankce
Za vykonání certifikační zkoušky platí realizační subjekt výrobci systému Knauf poplatek dle odstavce III. e) tohoto metodického pokynu. Případné opakování certifikační zkoušky v důsledku neúspěchu v prvním pokusu je zpoplatněno částkou 1200,- Kč Obnovení platnosti certifikátu je zpoplatněno částkou 2300,- Kč. Za vydání duplikátu certifikátu účtuje Knauf částku 100,- Kč. Za provedení certifikační zkoušky u realizačního subjektu v mimořádném expresním termínu do deseti dnů od podání správně vyplněné a doložené přihlášky účtuje výrobce systému Knauf mimořádnou cenu 5000,- Kč. Předem neomluvená neúčast na certifikační zkoušce může znamenat propadnutí poplatku. Všechny výše uvedené ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Platnost metodických pokynů k vykonání certifikační zkoušky pro aplikaci systému Knauf je od 15.8.2009 .
Termíny konání:
Podle požadavku