Projekty

Zřízení učeben pro výuku odborných předmětů a cizích jazyků

ZÁKLADNÍ INFORMACE PROJEKTU

Zřízení učeben pro výuku odborných předmětů a cizích jazyků
Projekt „Zřízení učeben pro výuku odborných předmětů a cizích jazyků“ byl předložen v rámci 33. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu „Infrastruktura středních a vyšších odborných škol“ v prioritní ose 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů.

Projektu, jehož celkové náklady činí 7 606 894,49 Kč, z toho způsobilé náklady 7 345 534,49 Kč, byla přiznána dotace ve výši 85 % způsobilých výdajů, tj. 6 243 704,31 Kč.
Fyzická realizace projektu byla ze strany školy zahájena dne 22. 6. 2015, s cílem dokončit projekt nejpozději do 31. 8. 2018.

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výuky odborných předmětů. Tohoto cíle bude dosaženo vybudováním a vybavením tréninkového centra (odborné učebny) pro výuku instalatérů a technického zařízení budov a dále vybudováním a vybavením nové jazykové učebny, přičemž nové, moderní vybavení jazykové učebny moderními informačními technologiemi přispěje k rozvoji schopností žáků s těmito digitálními technologiemi pracovat. Tyto skutečnosti ve velké míře přispějí ke zkvalitnění výuky na Střední škole polytechnické.

Vzdělávání na Střední škole polytechnické bude zkvalitněno také díky zajištění vnitřní konektivity školy, jež bude odpovídat standardu daného výzvou č. 33 Integrovaného regionálního operačního programu. V rámci projektu dojde rovněž k úpravám venkovního prostranství, kdy budou v okolí školy založeny záhony, bude zde vysazeno 162 kusů okrasných rostlin a dřevin a umístěno 6 laviček. Dále bude kolem školy založen trávník. Prostor bude využit jak relaxační prostor pro žáky během dne v přestávkách mezi vyučovacími hodinami či jako místo k učení.