Projekty

Šablony pro SŠ a VOŠ I – OP JAK

Od 1.1.2023 do 31.12.2024 je naše škola realizátorem projektu číslo CZ.02.02.XX/00/22_003/0003775 s názvem „ŠABLONY I – OP JAK, Výzva č. 02_22_003 Šablony pro SŠ VOŠ I“, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání. Dále pak na zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.

Celková výše podpory činí 2 767 450 Kč.

 

 

Zapojení naší školy do projektu EDUgrant

Střední škola polytechnická v Českých Budějovicích chce aktivně a smysluplně využívat moderní technologie ve výuce, a proto se zapojila do projektu EDUgrant, který tento typ výuky podporuje. Z nabízených pomůcek si naše škola vybrala grant, který umožnil škole zapůjčení šesti termokamer v celkové hodnotě 250 000 Kč, které bude aktivně využívat ve výuce od září 2022. Žáci se s nimi mohli setkat již v červnu 2022, kdy školu navštívil EDUbus, vybaven různými typy moderních pomůcek, které si mohli žáci i učitelé vyzkoušet. Naše škola si vzhledem k zaměření studia vybrala právě termokamery, které budou využívat jak studenti maturitních, tak i učebních oborů, a to při výuce odborných předmětů a fyziky.

Informace o poskytnutí finančních prostředků v rámci Národního plánu obnovy

Informace o poskytnutí finančních prostředků v rámci NPO

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Doučování žáků

Rekonstrukce školní svářecí školy SŠ Polytechnické

Základní informace o projektu


Název projektu: Rekonstrukce školní svářecí školy SŠ Polytechnické
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0011805

Od 1. 4. 2020 bude zahájena realizace projektu Rekonstrukce školní svářecí školy SŠ polytechnické. Hlavním cílem projektu je kompletní rekonstrukce svářecí školy na Střední škole polytechnické. Díky projektu vzniknou adekvátní prostory, které budou vhodné pro poskytování efektivní výuky odborných, technicky zaměřených předmětů. Objekt bude poskytovat odpovídající zázemí a bude způsobilý k instalaci moderního vybavení sloužícího k výuce.

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výuky technických a řemeslných oborů na Střední škole polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59. Cíle bude zajištěno skrze kompletní rekonstrukci budovy svářecí školy. Tím dojde k zajištění odpovídajících a moderních prostor k výuce, které budou vhodné i z hlediska relevantních předpisů a norem. Dovednosti žáků v oblasti technických a řemeslných oborů se výrazně pozvednou, což žáci uplatní nejen při dalším vzdělávání, ale tyto odborné kompetence si mohou přenést i do budoucího pracovního života.

Specifickými cíli projektu jsou:
– rekonstrukce zastaralé budovy sloužící k výuce,
– zkvalitnění zázemí školy pro odborné předměty a zajištění odpovídajících prostor,
– zajištění možnosti budoucího pořízení kvalitního vybavení sloužícího k výuce,
– zvýšení zájmu žáků o technické a řemeslné obory,
– příprava žáků na pracovní život formou kvalitního praktického i teoretického vzdělání,
– zlepšení pracovních podmínek pro učitele.
Projektem rekonstruované prostory budou sloužit ke zkvalitnění výuky žáků v klíčové kompetenci technické a řemeslné obory.

Projekt je významnou měrou podpořen ze zdrojů Evropské unie.

Šablony pro SŠ a VOŠ

Od 1.1.2020 – 31.12.2021 je naše instituce realizátorem projektu Šablony pro SŠ a VOŠ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016734, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podpora kurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků a studentů, spolupráce s veřejností.
Celková výše podpory činí 1 701 716,- Kč.

Realizace projektu Podpora lyžařských výcvikových kurzů

realizace projektu podpora lyžařských kurzů

Zřízení učeben pro výuku odborných předmětů a cizích jazyků

ZÁKLADNÍ INFORMACE PROJEKTU

Zřízení učeben pro výuku odborných předmětů a cizích jazyků
Projekt „Zřízení učeben pro výuku odborných předmětů a cizích jazyků“ byl předložen v rámci 33. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu „Infrastruktura středních a vyšších odborných škol“ v prioritní ose 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů.

Projektu, jehož celkové náklady činí 7 606 894,49 Kč, z toho způsobilé náklady 7 345 534,49 Kč, byla přiznána dotace ve výši 85 % způsobilých výdajů, tj. 6 243 704,31 Kč.
Fyzická realizace projektu byla ze strany školy zahájena dne 22. 6. 2015, s cílem dokončit projekt nejpozději do 31. 8. 2018.

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výuky odborných předmětů. Tohoto cíle bude dosaženo vybudováním a vybavením tréninkového centra (odborné učebny) pro výuku instalatérů a technického zařízení budov a dále vybudováním a vybavením nové jazykové učebny, přičemž nové, moderní vybavení jazykové učebny moderními informačními technologiemi přispěje k rozvoji schopností žáků s těmito digitálními technologiemi pracovat. Tyto skutečnosti ve velké míře přispějí ke zkvalitnění výuky na Střední škole polytechnické.

Vzdělávání na Střední škole polytechnické bude zkvalitněno také díky zajištění vnitřní konektivity školy, jež bude odpovídat standardu daného výzvou č. 33 Integrovaného regionálního operačního programu. V rámci projektu dojde rovněž k úpravám venkovního prostranství, kdy budou v okolí školy založeny záhony, bude zde vysazeno 162 kusů okrasných rostlin a dřevin a umístěno 6 laviček. Dále bude kolem školy založen trávník. Prostor bude využit jak relaxační prostor pro žáky během dne v přestávkách mezi vyučovacími hodinami či jako místo k učení.

Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji

eu logo

Datum zahájení projektu: 01. 09. 2014

Datum ukončení projektu: 31. 07. 2015

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/54.0065

Střední škola polytechnická spolu s Jihočeskou hospodářskou komorou spolu realizují Projekt ,,Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Prvním záměrem projektu je zajistit vybraným studentům SŠ kvalitní odbornou praxi u zaměstnavatele. Pomocí zapojených odborníků z firmy, kde bude praxe vykonávána, dojde ke kvalitní průpravě na výkon zaměstnání v souvislosti se studovaným oborem (Technická zařízení budov, Finanční služby) tak, aby odborná praxe byla studentovi přínosem a smysluplná.

Druhým záměrem projektu je zajistit studentům SŠ praktické vyučování s odborníkem z praxe, které bude probíhat přímo na naší škole s cílem provázat teorii s praxí, kdy student během učební praxe získá teoretické znalosti, které bude při praktickém vyučování s odborníky uplatňovat a posílí tak své odborné znalosti a dovednosti. Studenti následně ověří své získané teoretické i praktické znalosti na zadaných úkolech, které budou řešit.

V rámci projektu budou nakoupeny přístroje pro obory Technická zařízení budov a Finanční služby.
 

Snížení energetické náročnosti

logo fond soudržnosti

Datum zahájení projektu: 01. 1. 2013

Datum ukončení projektu: 30. 10. 2015

Celkové způsobilé výdaje projektu: 19 mil Kč

Registrační číslo projektu: CZ. 1.02/3.2.00/13.21549

 

Střední škola polytechnická předložila v roce 2013 ke schválení projekt do rozvojového programu OP ŽP. Projekt byl schválen a jeho fyzická realizace proběhla v roce 2015.

Hlavním záměrem projektu je zkvalitnit zázemí pro výuku a snížit energetickou náročnost budov školy. Obsahem projektu bylo zateplení obvodových plášťů budov školy na ulici Nerudova 59, dále výměnu výplní a zateplení střech. Projekt je spolufinancován Evropskou unií ve výši 85 % způsobilých výdajů, dále z prostředků SFŽP ČR ve výši 5 % způsobilých výdajů.

Vlastní realizaci stavebních prací provedl dodavatel vybraný v rámci výběrového řízení – společnost IZOGARANT s. r. o. Fyzická realizace stavby proběhla v období od června do října 2015.

V příštích letech bude zajišťována udržitelnost výstupů projektu a sledovány úspory energií vyvolané realizací projektu. Věříme, že projekt vedle úspor energií i významně přispěl ke zkvalitnění prostředí, ve kterém probíhá výuka na naší škole.

Modernizace technického vybavení pro odborný výcvik

logo

Datum zahájení projektu: 01. 5. 2014

Datum ukončení projektu: 27. 8. 2015

Celkové způsobilé výdaje projektu: 3,37 mil Kč

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.4.00/34.03287

Střední škola polytechnická předložila v roce 2014 ke schválení projekt do rozvojového programu ROP NUTS II Jihozápad. Projekt byl schválen a jeho realizace proběhne v roce 2015.

Hlavním záměrem projektu je zkvalitnit a modernizovat technické vybavení odborného výcviku oborů Truhlář, Tesař, Instalatér a Strojní mechanik (zámečník), Požární ochrana a Technické zařízení budov, a to komplexním vybavením dílen odborného výcviku šesti dřevoobráběcími a kovoobráběcími stroji. Kvalitní strojové vybavení výrazně přispěje ke kvalitě odborného vzdělání, zvýší znalosti a dovednosti žáků a přispěje tím k větší efektivitě výuky a konkurenceschopnosti žáků na trhu práce po ukončení vzdělávání, zvýší rovněž konkurenceschopnost školy.

Do projektu jsou zapojeni dva nefinanční partneři, kteří se podílejí zejména na výběru vhodných strojů pro odborný výcvik, dále zaškolí obsluhu strojů a budou spolupracovat i ve fázi provozní formou konzultací. Projekt „Modernizace technického vybavení pro odborný výcvik“ bude spolufinancován Evropskou unií ve výši 85 % způsobilých výdajů.

Závěrečná zpráva z realizace projektu
Projekt byl realizován dle aktivit a časového harmonogramu podle projektové žádosti. Došlo ke stanovení projektového týmu, přípravě a realizaci výběrového řízení na dodavatele strojů. Toto výběrové řízení bylo realizováno ve spolupráci se zřizovatelem, nebylo tedy nutné využít externích konzultací pro přípravu výběrového řízení (došlo k úspoře financí). V rámci výběrového řízení byl vybrán dodavatel a podepsána smlouva o dodávce.

Následovala příprava míst pro instalaci strojů – kontrola elektroinstalace a částečná úprava. Tyto úpravy byly zvládnuty vlastním zaměstnancem – elektrikářem, takže nebylo nutné tyto úpravy financovat externě (nevznikly tedy nezpůsobilé náklady). Po přípravě míst došlo k organizaci přesunu starých strojů z dílen a dovoz a instalace nových strojů. Tato dodávka nových strojů proběhla ve dvou fázích. Po instalaci strojů bylo nutné ještě provést napojení strojů na kompresory a zajistit odsávání vzduchu.

Po úplné instalaci a kompletním připojení strojů došlo k proškolení mistrů s prací na strojích. Toto proškolení zajistili partneři projektu. Následovalo ověření strojů ve výuce, kde byly stroje předvedeny žákům jednotlivých oborů. Ověřením ve výuce došlo k ukončení fyzické realizaci projektu.

V průběhu realizace došlo k několika nepodstatným změnám v projektu. Tyto změny se týkaly změny projektového manažera a změny termínů zahájení a ukončení fyzické realizace projektu. O projekt se staral tříčlenný realizační tým, který dohlížel, aby byl projekt realizován v souladu s žádostí a smlouvou o dotaci.

V rámci realizace projektu byla zajištěna rovněž publicita projektu, jednotlivé prvky představovaly zejména inzertní článek v MF Dnes, dále pamětní tabule v dílnách a informování o projektu v rámci školního informačního systému a na webu školy.

Realizace projektu proběhla bez problémů a bez časových zdržení, cíle projektu a monitorovací indikátory byly zcela naplněny. Tímto projektem se výrazně zkvalitní odborná výuka v příštím školním roce a letech následujících.