Stipendijní program

Jihočeský kraj vyhlašuje každoročně v rámci Programu rozvoje kraje Grantový program „Stipendijní motivační program pro žáky středních škol v podporovaných učebních oborech“. Cílem je motivace žáků posledních ročníků základních škol k zahájení studia a následnému získání středního vzdělání s výučním listem v dlouhodobě málopočetných a trhem práce poptávaných učebních oborech vzdělání.

Přehled podporovaných oborů vzdělání v denní formě studia:

 

Podporované obory – IV. etapa (pro žáky 1. a 2. a 3. ročníků ve školním roce 2021/2022)
23-51-H/01 Strojní mechanik
39-41-H/01 Malíř a lakýrník
36-64-H/01 Tesař
36-67-H/01 Zedník

 

Stipendium je po celé tři roky studia v odstupňované výši

Žák, který zahájí (resp. zahájil) vzdělání při splnění podmínek:

 • v 1. ročníku může získat: 500,- Kč měsíčně
 • za průměrný prospěch do 1,7 včetně na konci školního roku jednorázově 1.000,- Kč
 • ve 2. ročníku může získat: 600,- Kč měsíčně
 • za průměrný prospěch do 1,7 včetně na konci školního roku jednorázově 1.500,- Kč
 • ve 3. ročníku může získat: 800,- Kč měsíčně
 • za průměrný prospěch do 1,7 včetně na konci školního roku jednorázově 2.000,- Kč
 • za průměrný prospěch do 1,7 včetně při závěrečných zkouškách jednorázově 3.500,- Kč

Žák podporovaného oboru tak může získat za 3 roky studia až 19.000,- Kč, při průměru do 1,7 až 8.000,- Kč, celkem až 27.000,- Kč za předpokladu splnění podmínek grantového programu.

 

Podmínky přiznání stipendia

 • žák se vzdělává v denní formě studia v podporovaných oborech nebo ve zkráceném denním studiu vybraných oborů,
 • žák nemá v příslušném období školního roku, za které je vypláceno stipendium (kalendářní měsíc) neomluvenou absenci a omluvenou absenci má max. do výše 30 % docházky. V případě nesplnění alespoň jedné z těchto podmínek za daný měsíc není příští měsíc stipendium vyplaceno.
 • podmínkou pro vyplacení stipendia je klasifikace žáka z chování stupněm velmi dobrý. Zároveň nesmí mít na pololetním vysvědčení žádný předmět včetně odborného výcviku hodnocen známkou nedostatečný. V případě nesplnění alespoň jedné z těchto podmínek nemá žák pro další pololetí nárok na vyplácení stipendia.
 • v případě, že na konci školního roku bude mít sníženou známku z chování, nebude pobírat v příštím pololetí, tedy v dalším ročníku, stipendium. V případě opakování ročníku nevzniká žákovi nárok na stipendium. Pokud je na konci školního roku žák hodnocen z jakéhokoliv předmětu známkou nedostatečný a při opravných zkouškách si známku zlepší, postupuje do dalšího ročníku a nárok na stipendium nezaniká.
 • splnění podmínek v ročníku je základem pro přiznání stipendia v dalším navazujícím ročníku,
 • nárok na přiznání stipendia zaniká přerušením studia nebo předčasným ukončením studia posledním dnem předcházejícího měsíce. Již vyplacené stipendium se zpětně nevrací.
 • v případě, že žák přestoupí z jiné školy či z jiného oboru v rámci jedné školy, má při dodržení všech podmínek na stipendium nárok počínaje prvním dnem následujícího měsíce po přestupu,
 • v případě, že žák neúspěšně ukončí ročník, neopakuje ho, ale je znovu přijat ke studiu tohoto ročníku stejného oboru na téže škole, nepobírá po dobu trvání tohoto ročníku stipendium,
 • žákům třetích ročníků náleží stipendium v plné výši i za měsíc červen, pokud nemají neomluvenou absenci a omluvená absence nepřesáhne 30% docházky ve vyučovacích dnech před závěrečnou zkouškou,
 • pro přiznání stipendia je nutné splnit všechny podmínky současně.