Stipendijní program

Jihočeský kraj vyhlašuje každoročně v rámci Programu rozvoje kraje Grantový program „Stipendijní motivační program pro žáky středních škol v podporovaných učebních oborech“. Cílem je motivace žáků posledních ročníků základních škol k zahájení studia a následnému získání středního vzdělání s výučním listem v dlouhodobě málopočetných a trhem práce poptávaných učebních oborech vzdělání.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém zasedání dne 15. 12. 2022 rozhodlo o postupném ukončení dotačního programu Podpora žáků a studentů Jihočeského kraje (Stipendia).
Dotační program bude v letošním roce vyhlášen jen pro žáky 2. a 3. ročníků tak, aby zůstaly zachovány podmínky, za kterých žáci vstupovali do dotačního programu. Pro nově nastupující žáky do prvních ročníků nebude stipendium poskytováno.

Ve školním roce 2023/2024 bude stipendijní motivační program pokračovat V. etapou (platí pro 2. ročníky), zároveň bude dobíhat IV. etapa (platí pro 3. ročníky).

Pro každou etapu platí jiné podmínky pro přidělení stipendia!

 

Přehled podporovaných oborů vzdělání v denní formě studia:

 

Podporované obory
(pro žáky 2. a 3. ročníků ve školním roce 2023/2024)
23-51-H/01 Strojní mechanik
39-41-H/01 Malíř a lakýrník
36-64-H/01 Tesař
36-67-H/01 Zedník

 

Ve školním roce 2023/2024 bude stipendium při splnění podmínek vypláceno v následující výši:

 • ve 2. ročníku 600,- Kč měsíčně
  za průměrný prospěch do 1,5 konci školního roku jednorázově 1.000,- Kč (V. etapa)
 • ve 3. ročníku 800,- Kč měsíčně
  za průměrný prospěch do 1,7 na konci školního roku jednorázově 2.000,- Kč (IV. etapa)
 • za průměrný prospěch do 1,7 při závěrečných zkouškách jednorázově 3.500,- Kč (IV. etapa)

Podmínky přiznání stipendia v V. etapě (platí pro žáky 2. ročníků po celou dobu studia

 • podmínkou pro vyplacení stipendia je klasifikace žáka z chování stupněm velmi dobrý,

 • žák má nárok na stipendium tehdy, když není hodnocen z odborných předmětů horší známkou než dobrý a z odborného výcviku horší známkou než chvalitebný,

 • zároveň nesmí mít na pololetním vysvědčení žádný předmět hodnocen známkou nedostatečný. V případě nesplnění alespoň jedné z těchto podmínek nemá žák pro další pololetí nárok na vyplácení stipendia,

 • pokud je na konci školního roku žák hodnocen z jakéhokoliv všeobecně vzdělávacího předmětu známkou nedostatečný a při opravných zkouškách si známku zlepší, postupuje do dalšího ročníku a nárok na stipendium nezaniká. V případě, že žák opakuje ročník, nemá nárok na stipendium,

 • žákům druhých ročníků náleží při splnění všech podmínek stipendium ve výši 600 Kč měsíčně plus stipendium za prospěch (do 1,5 četně) na konci školního roku jednorázově ve výši 1 000 Kč,

 • žákům třetích ročníků již není vypláceno měsíční stipendium, náležet jim však  bude jednorázová odměna ve výši 2 000 Kč za průměrný prospěch do 1,5 včetně na konci školního roku a zároveň jednorázová odměna ve výši 3 500 Kč za průměrný prospěch do 1,5 včetně při závěrečných zkouškách

 • žák se vzdělává v denní formě studia v podporovaných oborech nebo ve zkráceném denním studiu vybraných oborů – za denní formu studia se považuje i distanční výuka,

 • žák nemá v příslušném období školního roku, za které je vypláceno stipendium (kalendářní měsíc) neomluvenou absenci a omluvenou absenci má max. do výše 30 % docházky. V případě nesplnění alespoň jedné z těchto podmínek za daný měsíc není příští měsíc stipendium vyplaceno. Pokud je nařízena povinná distanční výuka, sleduje se docházka stejným způsobem jako u výuky prezenční, pokud je žák nepřítomen, musí svou nepřítomnost omluvit v souladu se školním řádem,

 • splnění podmínek v ročníku je základem pro přiznání stipendia v dalším navazujícím ročníku,

 • nárok na přiznání stipendia zaniká přerušením studia nebo předčasným ukončením studia posledním dnem předcházejícího měsíce. Již vyplacené stipendium se zpětně nevrací,

 • v případě, že žák přestoupí z jiné školy či z jiného oboru v rámci jedné školy, má při dodržení všech podmínek na stipendium nárok počínaje prvním dnem následujícího měsíce po přestupu,

 • v případě, že žák neúspěšně ukončí ročník, neopakuje ho, ale je znovu přijat ke studiu tohoto ročníku stejného oboru na téže škole, nepobírá po dobu trvání tohoto ročníku stipendium

 • pro přiznání stipendia je nutné splnit všechny podmínky současně.

Podmínky přiznání stipendia ve IV. etapě (platí pro žáky letošních 3. ročníků)

 • podmínkou pro vyplacení stipendia je klasifikace žáka z chování stupněm velmi dobrý. Zároveň nesmí mít na pololetním vysvědčení žádný předmět včetně odborného výcviku hodnocen známkou nedostatečný. V případě nesplnění alespoň jedné z těchto podmínek nemá žák pro další pololetí nárok na vyplácení stipendia,

 • pokud je na konci školního roku žák hodnocen z jakéhokoliv předmětu známkou nedostatečný a při opravných zkouškách si známku zlepší, postupuje do dalšího ročníku a nárok na stipendium nezaniká. V případě, že žák opakuje ročník, nemá nárok na stipendium,

 • žákům třetích ročníků náleží stipendium v plné výši i za měsíc červen, pokud nemají neomluvenou absenci a omluvená absence nepřesáhne 30% docházky ve vyučovacích dnech před závěrečnou zkouškou

 • žák se vzdělává v denní formě studia v podporovaných oborech nebo ve zkráceném denním studiu vybraných oborů – za denní formu studia se považuje i distanční výuka,

 • žák nemá v příslušném období školního roku, za které je vypláceno stipendium (kalendářní měsíc) neomluvenou absenci a omluvenou absenci má max. do výše 30 % docházky. V případě nesplnění alespoň jedné z těchto podmínek za daný měsíc není příští měsíc stipendium vyplaceno. Pokud je nařízena povinná distanční výuka, sleduje se docházka stejným způsobem jako u výuky prezenční, pokud je žák nepřítomen, musí svou nepřítomnost omluvit v souladu se školním řádem,

 • splnění podmínek v ročníku je základem pro přiznání stipendia v dalším navazujícím ročníku,

 • nárok na přiznání stipendia zaniká přerušením studia nebo předčasným ukončením studia posledním dnem předcházejícího měsíce. Již vyplacené stipendium se zpětně nevrací,

 • v případě, že žák přestoupí z jiné školy či z jiného oboru v rámci jedné školy, má při dodržení všech podmínek na stipendium nárok počínaje prvním dnem následujícího měsíce po přestupu,

 • v případě, že žák neúspěšně ukončí ročník, neopakuje ho, ale je znovu přijat ke studiu tohoto ročníku stejného oboru na téže škole, nepobírá po dobu trvání tohoto ročníku stipendium

 • pro přiznání stipendia je nutné splnit všechny podmínky současně.