Stipendijní program

Jihočeský kraj vyhlašuje každoročně v rámci Programu rozvoje kraje Grantový program „Stipendijní motivační program pro žáky středních škol v podporovaných učebních oborech“. Cílem je motivace žáků posledních ročníků základních škol k zahájení studia a následnému získání středního vzdělání s výučním listem v dlouhodobě málopočetných a trhem práce poptávaných učebních oborech vzdělání.

Ve školním roce 2022/2023 bude stipendijní motivační program pokračovat V. etapou (nové podmínky platí pro 1. ročníky), zároveň bude dobíhat IV. etapa (platí pro 2. a 3. ročníky). Pro každou etapu platí jiné podmínky pro přidělení stipendia!

Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém zasedání dne 15. 12. 2022 rozhodlo o postupném ukončení dotačního programu Podpora žáků a studentů Jihočeského kraje (Stipendia).
V září 2023 bude dotační program vyhlášen jen pro žáky 2. a 3. ročníků tak, aby zůstaly zachovány podmínky, za kterých žáci vstupovali do dotačního programu.

Pro žáky 1. ročníků již od školního roku 2023/2024 motivační stipendium nabízeno nebude.

Přehled podporovaných oborů vzdělání v denní formě studia:

 

Podporované obory
(pro žáky 1. a 2. a 3. ročníků ve školním roce 2022/2023)
23-51-H/01 Strojní mechanik
39-41-H/01 Malíř a lakýrník
36-64-H/01 Tesař
36-67-H/01 Zedník

 

Stipendium je po celé tři roky studia v odstupňované výši

Žák, který zahájí (resp. zahájil) vzdělání při splnění podmínek:

 • v 1. ročníku může získat: 600,- Kč měsíčně
  za průměrný prospěch do 1,5 včetně na konci školního roku jednorázově 1.000,- Kč
 • ve 2. ročníku může získat: 600,- Kč měsíčně
  za průměrný prospěch do 1,7 včetně na konci školního roku jednorázově 1.500,- Kč
 • ve 3. ročníku může získat: 800,- Kč měsíčně
  za průměrný prospěch do 1,7
  včetně na konci školního roku jednorázově 2.000,- Kčza průměrný prospěch do 1,7 včetně při závěrečných zkouškách jednorázově 3.500,- Kč

Žák podporovaného oboru tak může získat za 3 roky studia až 19.000,- Kč, při vyznamenání až 8.000,- Kč, celkem až 27.000,- Kč za předpokladu splnění podmínek grantového programu.

 

Podmínky přiznání stipendia v V. etapě – platí pro žáky pro 1. ročníků po celou dobu studia

 • podmínkou pro vyplacení stipendia je klasifikace žáka z chování stupněm velmi dobrý,

 • žák má nárok na stipendium tehdy, když není hodnocen z odborných předmětů horší známkou než dobrý a z odborného výcviku horší známkou než chvalitebný,

 • zároveň nesmí mít na pololetním vysvědčení žádný předmět hodnocen známkou nedostatečný. V případě nesplnění alespoň jedné z těchto podmínek nemá žák pro další pololetí nárok na vyplácení stipendia,

 • pokud je na konci školního roku žák hodnocen z jakéhokoliv všeobecně vzdělávacího předmětu známkou nedostatečný a při opravných zkouškách si známku zlepší, postupuje do dalšího ročníku a nárok na stipendium nezaniká. V případě, že žák opakuje ročník, nemá nárok na stipendium,

 • žákům prvních a druhých ročníků náleží při splnění všech podmínek stipendium ve výši 600 Kč měsíčně plus stipendium za prospěch (do 1,5) na konci školního roku (viz bod 2.1.1.3 Finanční rámec programu),

 • žákům třetích ročníků již není vypláceno měsíční stipendium, náleží jim však jednorázová odměna ve výši 2 000 Kč za průměrný prospěch do 1,5 včetně na konci školního roku a zároveň jednorázová odměna ve výši 3 500 Kč za průměrný prospěch do 1,5 včetně při závěrečných zkouškách

 • žák se vzdělává v denní formě studia v podporovaných oborech nebo ve zkráceném denním studiu vybraných oborů – za denní formu studia se považuje i distanční výuka,

 • žák nemá v příslušném období školního roku, za které je vypláceno stipendium (kalendářní měsíc) neomluvenou absenci a omluvenou absenci má max. do výše 30 % docházky. V případě nesplnění alespoň jedné z těchto podmínek za daný měsíc není příští měsíc stipendium vyplaceno. Pokud je nařízena povinná distanční výuka, sleduje se docházka stejným způsobem jako u výuky prezenční, pokud je žák nepřítomen, musí svou nepřítomnost omluvit v souladu se školním řádem,

 • splnění podmínek v ročníku je základem pro přiznání stipendia v dalším navazujícím ročníku,

 • nárok na přiznání stipendia zaniká přerušením studia nebo předčasným ukončením studia posledním dnem předcházejícího měsíce. Již vyplacené stipendium se zpětně nevrací,

 • v případě, že žák přestoupí z jiné školy či z jiného oboru v rámci jedné školy, má při dodržení všech podmínek na stipendium nárok počínaje prvním dnem následujícího měsíce po přestupu,

 • v případě, že žák neúspěšně ukončí ročník, neopakuje ho, ale je znovu přijat ke studiu tohoto ročníku stejného oboru na téže škole, nepobírá po dobu trvání tohoto ročníku stipendium

 • pro přiznání stipendia je nutné splnit všechny podmínky současně.

Posuzování prospěchu ve IV. etapě (platí pro žáky letošních 2. a 3. ročníků)

 • podmínkou pro vyplacení stipendia je klasifikace žáka z chování stupněm velmi dobrý. Zároveň nesmí mít na pololetním vysvědčení žádný předmět včetně odborného výcviku hodnocen známkou nedostatečný. V případě nesplnění alespoň jedné z těchto podmínek nemá žák pro další pololetí nárok na vyplácení stipendia,

 • pokud je na konci školního roku žák hodnocen z jakéhokoliv předmětu známkou nedostatečný a při opravných zkouškách si známku zlepší, postupuje do dalšího ročníku a nárok na stipendium nezaniká. V případě, že žák opakuje ročník, nemá nárok na stipendium,

 • žákům třetích ročníků náleží stipendium v plné výši i za měsíc červen, pokud nemají neomluvenou absenci a omluvená absence nepřesáhne 30% docházky ve vyučovacích dnech před závěrečnou zkouškou

 • žák se vzdělává v denní formě studia v podporovaných oborech nebo ve zkráceném denním studiu vybraných oborů – za denní formu studia se považuje i distanční výuka,

 • žák nemá v příslušném období školního roku, za které je vypláceno stipendium (kalendářní měsíc) neomluvenou absenci a omluvenou absenci má max. do výše 30 % docházky. V případě nesplnění alespoň jedné z těchto podmínek za daný měsíc není příští měsíc stipendium vyplaceno. Pokud je nařízena povinná distanční výuka, sleduje se docházka stejným způsobem jako u výuky prezenční, pokud je žák nepřítomen, musí svou nepřítomnost omluvit v souladu se školním řádem,

 • splnění podmínek v ročníku je základem pro přiznání stipendia v dalším navazujícím ročníku,

 • nárok na přiznání stipendia zaniká přerušením studia nebo předčasným ukončením studia posledním dnem předcházejícího měsíce. Již vyplacené stipendium se zpětně nevrací,

 • v případě, že žák přestoupí z jiné školy či z jiného oboru v rámci jedné školy, má při dodržení všech podmínek na stipendium nárok počínaje prvním dnem následujícího měsíce po přestupu,

 • v případě, že žák neúspěšně ukončí ročník, neopakuje ho, ale je znovu přijat ke studiu tohoto ročníku stejného oboru na téže škole, nepobírá po dobu trvání tohoto ročníku stipendium

 • pro přiznání stipendia je nutné splnit všechny podmínky současně.